Info Q-koorts

Hieronder informatie over de Q-koortsregeling voor zover nu bij het NFD-bestuur bekend:

———————————————————————————————————————————————–

 

30-04-15

Beste secretarissen en leden,

De onderhandelingen met het  ministerie over de besloten keuringen verlopen erg moeizaam. De politieke bereidheid om enige “versoepeling”toe te staan  t.a.v. de regelgeving over Q koorts is  in z’n algemeenheid erg klein.

 

Uit de gegevens van de centrale database IenR  is vrij recent gebleken dat een vrij hoog percentage schapen en geiten dat in de afgelopen 2 jaar op keuringen is geweest NIET was gevaccineerd tegen Q-koorts, althans er is geen vlagmelding gedaan bij IenR. Deze constatering van het ministerie heeft  het overleg over de besloten keuringen duidelijk verstoord en heeft de terughoudendheid van EZ  vergroot.

 

Het overleg over de besloten keuringen zullen in de komende maanden voortgezet worden, we verwachten niet dat het ministerie dit jaar nog besloten keuringen zal toestaan.

 

Het NFD-bestuur wil de leden (lidverenigingen) nadrukkelijk vragen om de geiten die naar de keuringen gaan correct te vaccineren tegen Q koorts EN de juiste vlagmeldingen te doen bij IenR !!

 

Dit is tijdens de ALV van afgelopen vrijdag uitgesproken. De uitleg over het doen van vlagmeldingen heeft gestaan in de dwerggeit van januari 2015 op pagina 18.

 

Dit betekent dat dieren volledig geënt dienen te zijn om deel te kunnen nemen aan een keuring.

 

Hierbij nogmaals de uitleg van de regelgeving m.b.t. keuringen:

  • De vaccinatie is 12 maanden geldig, zodat vorig geënte dieren in 2015 gewoon naar de (meeste) keuringen mogen (u kunt zelf bepalen wanneer de laatste enting plaatsgevonden heeft);
  • Voor de aanvoer van geiten op een keuring geldt dat de dieren minimaal 3 weken vóór aanvoer volledig moeten zijn gevaccineerd (dieren die dit jaar voor het eerst geënt worden = 2 keer enten met een tussenpoos van 3 weken);
  • Lammeren die nog geen 3 maanden oud zijn mogen vergezeld van het moederdier aangevoerd worden op een keuring. Voorwaarde is wel dat het moederdier conform is gevaccineerd (uiterlijk 3 weken voor de dekking).
  • Lammeren die op de dag van de keuring 3 maanden oud zijn, kunnen niet worden aangevoerd. Deze dieren zullen eerst zelf gevaccineerd moeten worden, en kunnen pas op een leeftijd van 3 maanden + 6 weken worden aangevoerd.

Om discussie te voorkomen willen we jullie vragen om de dieren die op de keuringsdag niet geënt kunnen zijn (lammeren van 3 maanden + 6 weken) niet op te nemen in de catalogus en ook niet toe te laten in de keuringsruimte (manege). Voor de overige dieren gelden de regels zoals hierboven beschreven en is het aan de eigenaar/inzender om te voldoen aan de regelgeving.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het NFD-bestuur,

Kees van Nispen

Secretaris NFD

—————————————————————————————————–

 

Q-koorts vaccinatie

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

Artikel 5.2.3

1. Een houder van schapen of geiten laat schapen of geiten die ouder zijn dan drie maanden en aangevoerd worden op een evenement, tentoonstelling of keuring uiterlijk drie weken voor die aanvoer tegen Q-koorts vaccineren.

2. In afwijking van het eerste lid voert een houder drachtige schapen of geiten slechts aan op een evenement, tentoonstelling of keuring indien de dieren gevaccineerd zijn uiterlijk drie weken voordat het dier gedekt of geïnsemineerd is.

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op schapen of geiten die samen met hun lammeren op een evenement, tentoonstelling of keuring aangevoerd worden

 _____________________________________________________________________________

 

Enkele vragen en antwoorden over Q-koorts

  • Mogen dieren die in 2014 volledig zijn geënt in 2015 naar de keuring zonder dat deze dieren opnieuw geënt zijn? Antw.: De enting is 1 jaar geldig dus dieren mogen in 2015 naar de keuring op de entingen van 2014.
  • Hoelang is deze enting geldig voor keuringen? Zoals uit voorgaand antwoord is op te maken is de geldigheidsduur van de entingen 1 jaar.
  • Mogen lammeren jonger dan 3 maanden (geboren in 2015 en geboren uit een voor de dekking geënte moeder) mee naar de keuring als ze bij de moeder lopen? Antw.: Lammeren tot 3 maanden mogen met de moeder naar de keuring omdat ze nog niet geënt mogen worden.
  • Hoe om te gaan met dieren die op de dag van het evenement minimaal 3 maanden oud zijn? Voor enten moeten ze minimaal 3 maanden oud zijn en er dient 2 keer geënt te worden met een tussenpoos van 3 weken.  Antw.: Dit klopt, lammeren enten op een minimum leeftijd van 3 maanden en 3 weken later nogmaals waarna ze 3 weken na de 2e enting naar de keuring mogen. (Leeftijd op basis van I&R systeem).

Geachte heer van Nispen,

In de casus die u beschrijft wordt aangegeven dat alle dieren (tweemaal) zijn gevaccineerd in augustus 2014.

 

De vaccinatie is 12 maanden geldig zodat deze dieren in juni/juli 2015 gewoon naar de keuring mogen.

 

Voor de aanvoer van schapen en geiten geldt dat de dieren minimaal 3 weken vóór aanvoer volledig moeten zijn gevaccineerd. De deadline van 1 augustus is voor deze dieren niet van toepassing, zolang ze niet onder een andere categorie vallen (professionele melkbedrijven, opfokbedrijven, locatie met publieksfunctie).

 

Lammeren die nog geen 3 maanden oud zijn mogen vergezeld van het moederdier aangevoerd worden op een keuring. Voorwaarde is wel dat het moederdier conform is gevaccineerd.

 

Lammeren die op de dag van de keuring 3 maanden oud zijn, kunnen niet worden aangevoerd. Deze dieren zullen eerst zelf gevaccineerd moeten worden, en kunnen pas op een leeftijd van 3 maanden + 6 weken worden aangevoerd.