Huisvesting

Dwerggeiten moeten een schuilplaats hebben voor regen en kou. Die schuil­plaats kan variëren van een afdakje uit de wind tot een verblijf waar alle dieren hun eigen plekje hebben.

De huisvesting kan sober zijn maar de praktijk leert ook dat er paradijselijke onderkomens voor dwerggeiten worden gebouwd.

 

Stal

De stal moet in ieder geval tocht­vrij zijn en een droog onderkomen bieden. Aan tocht en nattigheid hebben dwerggeiten een hekel. Indien u enkele geitjes wilt hou­den dan kan dit in één ruimte (groepshuisvesting). Wordt de kudde groter dan is het raadzaam om meerdere afdelingen te maken. De dieren die onderaan in de rangorde staan, worden dan min­der vaak verstoten. Wanneer er ook lammeren worden geboren is het wenselijk dat ieder dier zijn eigen hok heeft om het verstoten van de lammeren door andere moederdieren te voorkomen.

 

Afmetingen

Wanneer er aparte hokken worden gebouwd is het verstandig om de geiten met elkaar in contact te laten blijven door middel van gleuven, mazen, stevig gaas of iets dergelijks. Dit bevordert de rust in de stal. Als standaardmaat voor de aparte afdelingen geldt ais algemene richtlijn 1,5 m3 tot 2 m3 per dier. Dit is voldoende om een moeder met lammeren te houden. Als hoogte wordt ± 1 meter aan­gehouden. Om de lammetjes de gelegenheid te geven bij de moe­der uit het hok te komen kunnen er luikjes in de hokken worden aangebracht. Zo kunnen de lam­meren over de voergang dartelen en bij elkaar komen om te spelen. Deze luikjes kunnen met haakjes of magneten worden bevestigd. De afmetingen van de luikjes zijn ongeveer 20 cm hoog en 15 cm breed. In eerste instantie vinden de moederdieren de luikjes niet prettig maar na verloop van tijd gaan ze er wel mee akkoord. De lammeren vinden het schitterend en als ze eenmaal de uitweg naar meer speelruimte hebben gevon­den, zijn ze niet meer te houden. Op deze manier kunnen de lam­meren ook naar behoefte worden bijgevoerd. In het bijzonder bij meerlingen is dit een ideale manier om de individuele voeding van de dieren te sturen.

 

Licht

Zorg er voor dat de stal niet te donker is. In een lichte stal zullen de dieren zich plezieriger en dus beter op hun gemak voelen. Hiervoor kunnen grote ramen of lichtdoorlatende dakbedekking aangebracht worden. Ook tl-licht wordt veel gebruikt in dwerggei­tenstallen.

 

Lucht

Ventilatie is noodzakelijk in een dwerggeitenstal. Er wordt veel ammoniak geproduceerd en deze moet worden afgevoerd. Uiteraard moeten de dieren kunnen beschik­ken over frisse lucht. Er kan natuurlijk worden geventileerd door een deur open te zetten of door een ventilatiesysteem in de stal in te bouwen (open nok en luiken aan de zijkant). Ook is mechanische ventilatie mogelijk waarbij door een ventilator een bepaalde luchtstroming wordt gecreëerd. Pas op dat er hierbij geen tocht ontstaat.

 

Isolatie

Isolatie van de stal is niet beslist noodzakelijk. Dwerggeiten kun­nen vrij goed tegen een lagere temperatuur. Indien u er voor kiest om vroeg in het voorjaar lamme­ren geboren te laten worden dan dient u er wel voor te zorgen dat de stal vorstvrij is. Dwerggeiten­houders die met de dieren naar tentoonstellingen gaan, kiezen er doorgaans voor om hun stallen te isoleren omdat de dieren dan min­der dik in de beharing zijn en vroeger in het seizoen in een mooie conditie komen.

 

Stalvloer

De ondergrond van de hokken moet verhard zijn. Om milieutech­nische redenen mag er geen door­latende ondergrond worden gemaakt zodat de gier in de grond kan zakken. Om te zorgen dat er zo veel mogelijk vocht wordt opgenomen, wordt geadviseerd om een laag zaagsel in de hokken aan te brengen zodat het vocht goed wordt geabsorbeerd. Daar bovenop komt een laag stro zodat de geiten een lekker ligbed hebben.

 

Inrichting

In het geitenhok horen ook bakjes voor het krachtvoer. Als de dieren in groepshuisvesting worden gehouden is het verstandig om op meerdere plaatsen voerbakken te hangen. Bevestig de voerbakken op een hoogte van ongeveer 50 cm. Ze mogen niet te hoog hangen omdat de lammeren er dan niet bij kunnen, niet te laag omdat ze dan door uitwerpselen worden ver­vuild. Sommige dwerggeitenhou­ders hebben een systeem gebouwd waarbij de bakken na het eten uit de hokken worden gehaald zodat de geiten er niet in kunnen gaan staan en de bakken niet worden vervuild.

De hooiruif kan het beste worden bevestigd op een hoogte van 80 tot 100 cm met mazen van 3 tot 5 cm groot. De mazen mogen niet te ruim zijn omdat anders te veel hooi verloren gaat.

Zorg voor een goede drinkwater­voorziening voor uw geiten. Er zijn verschillende systemen moge­lijk, zie ook hoofdstuk Voeding.

 

Weide

Als het mooi weer is gaan dwerg­geiten graag naar buiten. Is het guur, staat er een harde wind of regent het dan zullen ze niet gauw vrijwillig buiten te vinden zijn. Als de weide nog moet worden aangelegd, kunt u dit door een loonwerkbedrijf laten doen. Zij weten ook welk grasmengsel u het beste kunt gebruiken. Wanneer u zelf het gras gaat inzaaien dient u te zorgen voor een omgespitte en daarna gerolde zode. Laat u door de leverancier goed informeren over welk grasmengsel u moet gebruiken.

 

Klauteren

Dwerggeiten zijn klauterdieren, hun voorouders klommen immers in de bergen. Ze mogen graag op dingen klimmen en springen. Als u een klautermogelijkheid in de wei bouwt zullen zowel jong als oud hier veelvuldig gebruik van maken. Vooral de jonge lammeren zullen u veel voldoe­ning en kijkplezier geven. In de Nederlandse geitenweiden komt een scala aan klautermogelijk-heden voor: van een hoop stenen tot een volledige stellage van een paar loopplanken, als de dieren er maar naar hartenlust veilig (!) op kunnen spelen.

 

Omheining

Voor het houden van dwerggeiten zijn meerdere afrasteringmethoden mogelijk. In waterrijke gebieden is een natuurlijke afrastering mogelijk. Echter het risico dat een dwerggeit of een lammetje te water raakt, willen de meest houders niet lopen. Hoewel dit een goedkope oplossing is, is het geen raadzame.

 

De meeste weitjes voor dwerggei­ten worden afgezet met gaas. Het meest geschikt hiervoor is het zogenoemde harmonicagaas. De mazen van dit gaas zijn klein genoeg. Ook de lammetjes kun­nen hier niet door ontsnappen of met hun kopje vast komen te zit­ten. Het nadeel van dit gaas is dat de geiten het lekker vinden om zich er langs te schuren. Het gaas gaat dan bol staan. U kunt dit voorkomen door er een prikkeldraadje of een stroomdraadje langs te trekken op een hoogte van ongeveer 20-30 cm. Het zogenoemde puntgelaste gaas zal niet vervormen en zal langer een mooie omheining vormen, maar is duurder dan het harmonicagaas.

 

Een alternatief voor gaas is een schapennet. Dit is een afrastering die volledig onder zwakstroom staat. Het nadeel van dit systeem is dat er veel stroom weglekt als er gras tegen het gaas groeit en de dieren zich minder gehinderd voelen door het net. De hoogte van het gaas moet ongeveer één meter zijn. In de meeste gevallen is 80 cm ook genoeg maar sommige dwerggeiten kunnen behoorlijk springen, dus het is beter om wat hoger aan te hou­den. Fruitbomen in een geitenweide zijn alleen een lang leven beschoren wanneer deze goed worden omheind.