Aanschaf

Het is van groot belang om goed te weten waarvoor de dwerggeit of dwergbok wordt aangeschaft. 

Is het puur voor een diertje om het huis of wilt u er serieus mee fokken en mee op ten­toonstellingen verschijnen?

 

In beide gevallen is het raadzaam om u te laten informeren door liefhebbers die jarenlange erva­ring hebben met het houden en fokken van dwerggeiten. 

Zij kun­nen u er op wijzen wat u allemaal geregeld moet hebben voordat u tot een aankoop over kunt gaan.

Eén of meer

Het is niet aan te raden één dwerggeit te kopen. Het zijn kud­dedieren en alleen zullen ze zich niet op hun gemak voelen. De prijs van een dwerggeit valt doorgaans mee. Effen gekleurde (brui­ne of zwarte) dieren zijn meestal minder duur dan bonte. Vooral de liefhebbers die graag een geitje in de weide willen, kiezen graag een mooi getekend dier. Maar ook onder de landelijke dwerggeitenfokkers krijgt dc kleurfokkerij steeds meer aandacht. Indien dwerggeiten worden aange­schaft als speelkameraadje voor de kinderen is het verstandig om een drachtig geitje te kopen. Op het moment dat de lammeren wor­den geboren, is het geitje de aan­wezigheid van de kinderen gewend en accepteert ze het wan­neer de kinderen de lammeren aaien, met ze spelen en knuffelen. Zowel het moederdier als de lam­meren ontplooien zich in de regel tot een vriendelijk en dankbaar speelmaatje voor jong en oud.

 

Indien u gericht wilt gaan fokken is het verstandig een aankoop te doen uit een lijn die bewezen heeft om goede dieren na te kunnen laten. Hiervoor moet men zich eerst enigszins verdiepen in de Nederlandse dwerggeitenfok­kerij.

 

Het is verstandig om eerst contact te zoeken bij houders en fokkers van dwerggeiten bij u in de buurt. Het secretariaat van de Nederlandse Federatie van Verenigingen van Dwerggeiten­houders geeft graag advies.

 

Leeftijdsbepaling

Het belangrijkste kenmerk van de dwerggeit om de leeftijd te kun­nen schatten zijn de tanden. Een gebit van een volwassen dier bevat acht snijtanden en vier maal zes kiezen. Snijtanden komen in de bovenkaak niet voor. De snijtan­den en de voorste drie kiezen wisselen. De achterste drie kiezen zijn blijvend. Het wisselen van het smallere gebit, dat donker gete­kend is, naar het blijvende bredere gebit geeft houvast voor het bepa­len van de leeftijd.

 

Aan de groei van de hoorns kan ook enige informatie over de leef­tijd van het dieren worden ont­leend. Dwerggeiten (raszuiver) zonder hoorns komen in Nederland niet tot nauwelijks voor. Ongehoornde dieren zijn vaak kruisingen met andere onge­hoornde rassen. Op oudere leeftijd is het moeilijker de leeftijd van het dier te schatten maar in het jeugdstadium geeft het houvast. Op een leeftijd van acht weken komen de hoorntjes uit de sche­del. Op een leeftijd van een half jaar zullen ze enkele centimeters groot zijn. De booms blijven groeien totdat het dier sterft.

 

Indien het dier in een bepaalde levensfase te weinig kalk in het rantsoen heeft gehad zal dit tot uiting komen in de hoorns: op bepaalde plaatsen zullen deze dan dunner zijn.

 

De geur van de bok

Volwassen dwergbokken versprei­den een indringende geur. De meeste mensen vinden dit een onaangename geur. De bok gebruikt deze geur in de natuur om zijn territorium af te bakenen. De klier die deze geur verspreidt zit tussen de hoorns van het dier.

 

Vervoer

Voor het vervoer van dwerggeiten naar de bok (voor dekking) of het vervoer van en naar keuringen wordt vaak gebruik gemaakt van (klein)vee trailers. U kunt een kant-en-klare veetrailer kopen, maar u kunt ook zelf een veekarretje bouwen.

 

Eisen die aan een veetrailer gesteld worden zijn, onder andere:

  • ventilatie door middel van dakluik of zijventilatie;
  • achterklep voorzien van hard­houten klimlatten of rubbermat met ingegoten latten;
  • kleinveebek, min. 80 cm hoog
  • bodem met antisliplaag of rubbercoating
  • 2 sluitingen onafhankelijk functionerend van elkaar
  • vloerdikte 18 mm

Wilt u zelf aan de slag om een trailer te bouwen dan is het ver­standig om de eisen op te vragen bij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RW) van het Ministerie van Landbouw en Visserij.

 

Registratie

U dient als houder van evenhoevige dieren geregistreerd te staan bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). U moet uzelf melden bij de GD. In Nederland geldt voor dwerggeiten ook de landelijke identificatieplicht (I&R). Dwerggeiten dienen voorzien te zijn van een oormerk. Voor de dwerggeit is er een speciaal klein oormerk ontwikkeld. Nadere informatie hieromtrent is te ver­krijgen bij het ministerie van LNV (www.minlnv.nl).

 

Indien u een dwerggeitje met ‘papieren’ koopt, staat dit dier in het N.F.D.-register (stamboek) geregistreerd. U kunt dit dier op

uw naam laten overschrijven, maar u dient dan wel lid te zijn (of te worden) van een aangeslo­ten lidvereniging. In het N.F.D.-register wordt het dier dan op uw naam gesteld, dit is belangrijk als u met het dier tentoonstellingen wilt bezoeken of wilt gaan fokken binnen het stamboek.